Khoa Tai Mũi Họng An Việt

Cách điều trị viêm tai giữa ở trẻ em

B?nh viêm tai gi?a x?y ra ph? bi?? tr? nh? gây ?nh h??ng ??n th? l?c và quá trình phát tri?n c?a bé. V?y làm th? nào nh?n bi?b?nh viêm tai gi?? tr?, cách ?i?u tr? d?t ?i?m b?nh c?ng nh? cách phòng b?nh ? tr? hi?n nay. Cùng chuyên khoa tai m?i h?ng b?nh vi?n An Vi?t tìm hi?u ngay qua bài vi?t d??i ?ây:

 

D?u hi?u b?nh viêm tai gi?a ? tr? em

B?nh viêm tai gi?a xu?t hi?n ? c? tr? s? sinh, tr? ?ã l?n h?n và ng??i l?n. D?u hi?u c?a b?nh không phân chia các tr??ng h?p và bi?u hi?n chung nh? sau:

- S?t không rõ nguyên nhân, có th? s?t ??n 39 ??.

- Khó ng?, qu?y khóc, cáu g?t

- ?au ??u, ?au c?, ?au tai

- Không ?n ho?c ?n không ngon mi?ng.

- C?m giác ??y trong tai, thính l?c b? gi?m

- Tai ch?y d?ch t? ít t?i nhi?u

- Tr? b? nôn, tiêu ch?y

Làm cách nào ?? ch?n ?oán tr? b? viêm tai gi?a?

Khi tr? có nh?ng bi?u hi?n nh? hay l?y tay ngoáy tai, nghiêng tai, tai ch?y n??c... thì c?n ??a ?i g?p bác s? ?? ch?n ?oán. Các bác s? s? ti?n hành soi tai, ki?m tra ?? s?ng ??, m?, d?ch tai ?? xác ??nh tình tr?ng b?nh. ?o l??ng nh? và ki?m tra ph?n x? c?a bé, t? ?ó có nh?ng cách ch?a tr? c? th? cho t?ng tr??ng h?p bé.

Cách ch?a b?nh viêm tai gi?a ? tr? em

B?nh viêm tai gi?a c?p tính ? tr? em và ng??i l?n h?u h?t ph?i dùng kháng sinh ?i?u tr?. Tuy nhiên, b?nh ? d?ng nh? không c?n s? d?ng kháng sinh. Các bác s? s? ch?n ?oán tình tr?ng b?nh và ??a ra cách ch?a cho t?ng tr??ng h?p. ?a s? trong ?ó s? là ?i?u tr? t?i nhà:

- ?i?u tr? b?ng thu?c gi?m ?au khi b?nh ? d?ng nh? kèm theo thu?c nh? tai.

- ?i?u tr? b?ng kháng sinh: ??i v?i tr? s?t t? 39 ?? tr? nên, ?au n?ng ??u, ?ng tai có nhi?u ch?t l?ng và tình tr?ng không thay ??i sau 48h.

??i v?i nhi?m trùng tai không bi?n ch?ng tr? 6 tháng ??n 2 tu?i th??ng ?i?u tr? b?ng kháng sinh trong 10 ngày, tr? trên 2 tu?i ?i?u tr? trong 5 ngày.

- ??i v?i tr? s? sinh d??i 6 tháng tu?i, t?t c? các ch?n ?oán và thu?c s? d?ng ph?i ???c bác s? ch? ??nh, không tý mua thu?c ?i?u tr? cho con.

N?u màng nh? tr? b? ph?ng lên và ?au d? d?i kèm theo s?t, nôn ho?c tiêu ch?y. Các bác s? có th? s? ch?c th?ng màng nh? ?? cho d?ch ch?y ra, sau th? thu?t này tình tr?ng b?nh ???c kh?c ph?c nhanh, thính giác tr? l?i và màng nh? t? lành.

Cách phòng ng?a b?nh viêm tai gi?? tr?

- ??t tr? ng?i cao khi bú bình, không cho ng?m bình s?a khi ng? ?? tránh s?a ch?y vào tai.

- Cho tr? ?i tiêm phòng ??y ??.

Gi? ?m cho tr? nh?, tránh ?? tr? ti?p xúc v?i tr? b? b?nh.

?? tr? tránh xa môi tr??ng có khói thu?c lá  ho?c b? ô nhi?m.

Trong s?a m? có r?t nhi?u kháng th? giúp tr? ch?ng l?i b?nh t?t vì th? không nên cho tr? cai bú s?m, cho tr? bú t?i khi nào tr? không bú n?a m?i thôi, n?u không có ?i?u ki?n thì c?n cho tr? bú mít nh?t là 6 tháng ??u.

Gi? v? sinh cho tr? luôn s?ch s? nh?t là bàn tay, m?i h?ng.

Dùng t?m bông th?m s?ch tai n?u tai tr? b? dính n??c, có th? dùng t?m bông t?m n??c mu?i sinh lí v? sinh tai, m?i cho tr? , nh?ng sau ?ó ph?i dùng t?m bông s?ch th?m khô tai tránh vi?c tích t? n??c gây viêm nhi?m.

Trên ?ây là m?t s? cách ch?a c?ng nh? phòng b?nh viêm tai gi?? tr?, b?n ??c có th? tham kh?o. ?? ???c t? v?n chi ti?t h?n v? b?nh viêm tai gi?? tr?, b?n có th? liên h? tr?c ti?p b?nh vi?n An Vi?t ?? ???c các bác s? t? v?n mi?n phí.

 

Add a comment