Khoa Tai Mũi Họng An Việt

Nghẹn vướng ở cổ họng có phải bị viêm amidan không?

Nhi?u ng??i c?m th?y c? h?ng có c?m giác b? v??ng, nu?t b? ngh?n nh? có v?t gì ch?n l?i gi?ng h?t cát, h?t ??u, s?i tóc, Th?m chí ??n ngay c? vi?c nu?t n??c b?t thôi c?ng ?ã th?y ?au r?i. Nh?ng tri?u ch?ng ?ó khi?n ng??i b?nh c?m th?y m?t m?i và lo l?ng không bi?t là tri?u ch?ng c?a b?nh gì? Nhi?u ng??i cho r?ng ?ó là tri?u ch?ng c?a b?nh viêm amidan... V?y ?âu là nh?ng nguyên nhân khi?n ng??i b?nh có tri?u ch?ng này và nên làm gì ?? c?i thi?n c?m giác khó ch?u ? c? h?ng?

Xem thêm: Tìm hi?u b?nh viêm amidan quá phát

 

M?t s? nguyên nhân khi?n c? h?ng có c?m giác b? v??ng

Có nhi?u nguyên nhân gây ngh?n v??ng ? c? h?ng khi nu?t m?t trong s? ?ó b?n có th? tham kh?o

Viêm h?ng m?n tính:

Tình tr?ng này tr??c ?ây g?i là viêm h?ng h?t, lo?n c?m h?ng. Quan sát bên trong c? h?ng s? th?y niêm m?c h?ng phù n?, ngày càng dày lên và có hi?n t??ng t?ng sinh h? th?ng lympho, t?o thành h?t. Nh?ng ng??i th??ng xuyên hút thu?c lá, u?ng nhi?u r??u bia, có thói quen ?n khuya, s? d?ng nhi?u gia v? cay nóng, ?? chiên xào nhi?u d?u m?, ... s? hay g?p b?nh lý này.

Trào ng??c d? dày th?c qu?n:

Khi d?ch v? trong d? dày ch?y ng??c lên th?c qu?n khi?n ng??i b?nh hay b? ? chua, ? h?i, bu?n nôn và nu?t v??ng c? h?ng.

Viêm m?i xoang ti?m tàng:

Thay vì th? hi?n các tri?u ch?ng viêm xoang nh? ch?y m?i, nh?c ??u, ngh?t m?i, ... thì ch? khi n?i soi h?ng m?i phát hi?n ra nhi?u m? ??c ch?y t? m?i xu?ng thành sau h?ng. Khi ch?y xu?ng c? h?ng gây ra c?m giác v??ng h?ng r?t nhi?u.

Do d? v?t:

?ôi khi c? h?ng có c?m giác b? v??ng là do d? v?t (x??ng cá, th?c ?n, ?? ch?i tr? em, ...), viêm amidan m?n tính ho?c do tác ??ng b?i v?n ?? tâm th?n, stress, ...

Do b? viêm amidan:

Viêm amidan là b?nh lý chi?m t? l? ph? bi?n h?n c?. S? d? có tình tr?ng này là b?i khi vùng c? h?ng b? t?n th??ng, niêm m?c h?ng s?ng t?y, ho?c amidan s?ng t?y- n?i h?ch… nó s? gây thu h?p di?n tích ???ng th?. Khi ?ó b?t c? ?? ?n th?c u?ng nào qua ?ây c?ng ??u di chuy?n khó kh?n. Chúng b?t bu?c ph?i ti?p xúc v?i nh?ng v? trí t?n th??ng và khi ?ó b?nh nhân có c?m giác ?au, m?c ngh?n ? c? là ?i?u khó tránh kh?i.

Và ?? bi?t chính xác tình tr?ng ?ang g?p ph?i ng??i b?nh c?n ?i khám ?? th?c hi?n các xét nghi?m c?n thi?t. ??ng th?i các bác s? s? d?a vào vi?c khám lâm sàng ?? ??a ra nh?ng ch?n ?oán chính xác. N?u còn b?t k? th?c m?c nào v? b?nh viêm amidan nói riêng và các b?nh viêm tai m?i h?ng nói chung b?n có th? liên h? tr?c ti?p b?nh vi?n ?a khoa An Vi?t theo s? hotline 19002838 ?? ???c các bác s? t? v?n tr?c ti?p mi?n phí.

Add a comment