Khoa Tai Mũi Họng An Việt

Giải đáp: Amidan cắt rồi có mọc lại không?

Viêm amidan mãn tính tái phát ?i tái phát l?i nhi?u l?n gây ?nh h??ng nghiêm tr?ng ??n s?c kh?e c?a ng??i b?nh, khi ?ó các bác s? s? ch? ??nh ng??i b?nh ph?u thu?t c?t b? amidan. Tuy nhiên nhi?u ng??i không kh?i lo l?ng c?t amidan có ?au không? amidan c?t r?i có m?c l?i không? Cùng chuyên trang tìm hi?u rõ h?n v? v?n ?? này qua bài chia s? sau ?ây.

 

Viêm amidan là hi?n t??ng các kh?i viêm nhi?m phát tri?n gây ?nh h??ng ??n kh? n?ng nhai nu?t, ?n u?ng c?a b?nh nhân. Không nh?ng v?y, nó còn làm ?nh h??ng ??n ch?t l??ng cu?c s?ng trong th?i gian dài. ?? gi?m thi?u vi?c viêm nhi?m amidan tái phát th??ng xuyên, ng??i b?nh th??ng ???c ch? ??nh c?t amidan tùy vào tr??ng h?p c? th?.

 

B?n ??c quan tâm: có nên c?t amidan không

 

 

Amidan c?t r?i có m?c l?i không?

 

??i v?i nh?ng b?nh nhân tr??ng thành ?ã c?t Amidan r?i thì Amidan s? không m?c l?i n?a, ch?c n?ng b?o v? c?a Amidan c?ng không còn. Ch? nh?ng tr? em trong ?? tu?i ?ang phát tri?n thì sau khi c?t Amidan v?n có th? phát tri?n ti?p m?t ph?n. Ngoài ra có nh?ng tr??ng h?p xu?t hi?n các h?ch ho?c các kh?i u t?i v? trí ?ã c?t Amidan, nh?ng tr??ng h?p này c?n ph?i th?m khám s?m.

 

Thông th??ng nh?ng tr??ng h?p ???c ch? ??nh c?t Amidan g?m có:

 

- Amidan m?t ?i vai trò mi?n d?ch.

 

- Tình tr?ng viêm Amidan n?ng, tr? thành ? vi khu?n, có th? ?nh h??ng ??n các c? quan khác.

 

- Amidan quá phát gây bít t?c hô h?p.

 

- Tình tr?ng Amidan nghi ng? phát tri?n thành u ác tính.

 

- Viêm Amidan m?n tính t? 6 ??t tr? nên trong vòng 1 – 2 n?m liên ti?p.

 

- Tình tr?ng viêm Amidan gây ra các bi?n ch?ng v? tình tr?ng s?t th?p kh?p, viêm vi c?u th?n, gây viêm tai gi?a, viêm xoang.

 

- Amidan quá phát gây bít t?c hô h?p d?n ??n ng? ngáy, khó th? khi ng?.

 

Tuy nhiên Amidan th??ng không ???c c?t n?u nh? b?nh nhân b? r?i lo?n c?m máu b?m sinh, xu?t huy?t gi?m ti?u c?u, suy t?y, ung th? máu, Hemophilia A, B, C,… Ngoài ra có th? trì hoãn c?t Amidan ??i v?i b?nh nhân ti?u ???ng, c??ng giáp, lao, ph? n? có thai, ?ang trong chu k? kinh nguy?t, tr? em d??i 5 tu?i, ?ang có d?ch b?nh trong khu v?c.

 

Xem thêm: c?t amidan m?y ngày thì kh?i

Nh?ng ?i?u c?n l?u ý sau khi c?t amidan

 

B?nh c?nh vi?c c?t amidan thì ng??i b?nh c?ng nên th?n tr?ng trong vi?c ?n u?ng, ngh? ng?i ?? v?t th??ng s?m ph?c h?i. C? th? qua các vi?c sau:

 

- Theo dõi tình tr?ng v?t th??ng:

 

Sau khi c?t amidan, b?nh nhân th??ng có th?i gian n?m l?i b?nh vi?n ?? theo dõi tình tr?ng ch?y máu. B?nh nhân s? ???c theo dõi tình tr?ng ch?y máu khi n?m ng?a, n?m nghiêng, xoay m?t 1 bên và không g?i ??u. Ngoài ra, các chuyên gia c?ng s? khuy?n cáo b?nh nhân không nu?t n??c b?t, không kh?c nh?, không nói chuy?n l?n ti?ng ho?c v?n ??ng m?nh. N?u n??c b?t v?n có máu ?? t??i thì tình tr?ng ch?y máu v?n còn và c?n ph?i ti?p t?c theo dõi. N?u tình tr?ng ch?y máu kéo dài h?n 2 ngày k? t? khi c?t amidan thì b?nh nhân nên nh? ??n s? t? v?n c?a bác s? chuyên khoa ?? có h??ng x? lý k?p th?i..

 

- Chú ý ??n ch? ?? dinh d??ng:

 

Sau khi c?t amidan kho?ng 10 – 15 ngày thì các b?n nên chú ý ??n ch? ?? dinh d??ng, trong ?ó bao g?m:

 

Nên s? d?ng th?c ?n m?m, th?c ?n l?ng và ?? ngu?i.

 

Không s? d?ng th?c ?n thô, c?ng, th?c ?n nhi?u góc c?nh, bia r??u, ch?t kích thích làm ?nh h??ng ??n s?c kh?e.

 

- Chú ý ??n ch? ?? sinh ho?t:

 

+ H?n ch? nói l?n ti?ng, v?n ??ng m?nh, nói nhi?u.

 

+Nên ngh? ng?i ? n?i thoáng mát, có ?? ánh sáng.

 

+Kho?ng 10 ngày sau khi c?t amidan b?nh nhân không nên ?i xa, di chuy?n b?ng máy bay ho?c ?i trên ???ng g? gh?.

 

+Th??ng xuyên v? sinh r?ng mi?ng b?ng n??c ?m.

 

+Tuân th? các nguyên t?c ?i?u tr? c?a bác s? và th??ng xuyên tái khám ?úng k?.

 

H? m? amidan th??ng ph?c h?i sau khi ph?u thu?t kho?ng 15 ngày, vì v?y nên chú ý ??n các v?n ?? có liên quan.

 

Trên ?ây là thông tin giúp b?n gi?i ?áp th?c m?c amidan sau c?t có m?c l?i không. Chúc b?n có nhi?u s?c kh?e.

 

 

Add a comment