Khoa Tai Mũi Họng An Việt

Dấu hiệu nhận biết viêm amidan ở trẻ 2 - 3 tuổi

Viêm amidan là m?t trong nh?ng b?nh x?y ra ph? bi?n ? tr? em ??c bi?t ? ?? tu?i t? 2 ??n 3 tu?i, vì th?i ?i?m này s?c ?? kháng, h? mi?n d?ch c?a bé ?ang hoàn thi?n, V?y c? th? viêm amidan ? tr? 2 tu?i, viêm amidan ? tr? 3 tu?i bi?u hi?n nh? th? nào và h??ng ?i?u tr? ra sao? Cùng chúng tôi tìm hi?u ngay qua bài vi?t d??i ?ây nhé! 

D?u hi?u nh?n bi?t viêm amidan ? tr? 2 - 3 tu?i 

Viêm amidan ? tr? 2 – 3 tu?i r?t ph? bi?n, là n?i lo l?ng c?a nhi?u cha m? có con nh?. Viêm amidan ? tr? 2 tu?i, viêm amidan ? tr? 3 tu?i có bi?u hi?n nh? th? nào còn tùy thu?c vào th? b?nh viêm amidan ? m?i tr?. 

 

 

 

V?i tr? viêm amidan c?p, tr? th??ng b?t ??u ??t ng?t v?i c?m giác rét và gai rét r?i s?t kho?ng 38 – 39 ?? C. Tr? th??ng m?t m?i, kêu ?au ??u, chán ?n. Ngoài nh?ng bi?u hi?n toàn thân này, tr? còn th??ng có bi?u hi?n nu?t ?au, nu?t v??ng, c?m giác khô, nóng rát trong h?ng ? v? trí amidan. Tr? c?ng th??ng kêu ?au tai, ?au nhói trong h?ng. Khi tr? ng? có th? th?y tr? th? khò khè, ngáy l?n… Ngoài ra, con c?ng có các tri?u ch?ng ho t?ng c?n có ??m nh?y, khàn ti?ng… 

Khi th?m khám, bác s? th??ng th?y l??i con tr?ng, b?n, mi?ng khô. Amidan c?a con c?ng s?ng to và ??, trên b? m?t có nh?ng ch?m m? tr?ng ho?c b?a tr?ng. 

V?i tr??ng h?p con b? viêm amidan m?n tính, tri?u ch?ng toàn thân th??ng nghèo nàn h?n. Con th??ng g?y, xanh, hay s?t v?t. Cha m? ?? ý th?y con th??ng kêu nu?t v??ng, ?au rát h?ng. Con c?ng th??ng ho khan t?ng c?n lúc bu?i sáng m?i th?c d?y. 

Xem thêm: Các bi?n pháp phòng tránh b?nh tai m?i h?ng cho bé

Ph?i làm gì khi viêm amidan ? tr? 2- 3 tu?i? 

?i?u tr? viêm amidan ? tr? nh? th? nào còn ph? thu?c vào tình tr?ng b?nh c? th? ? tr? c?ng nh? nguyên nhân gây b?nh. Tr??ng h?p viêm amidan ? tr? do vi rút, b?nh có th? t? kh?i sau 4 – 5 ngày mà không c?n dùng thu?c kháng sinh. Bác s? có th? cho con thu?c h? s?t, gi?m ho theo cân n?ng… Tr??ng h?p viêm amidan do vi khu?n, ngoài vi?c dùng thu?c h? s?t, gi?m ho… thì kháng sinh nh? b?t bu?c ?? phòng bi?n ch?ng áp xe t?i ch?, gây viêm tai, viêm xoang, viêm thanh qu?n… 

V? v?n ?? ph?u thu?t c?t amidan ???c áp d?ng trong tr??ng h?p tr? b? viêm amidan tái ?i tái l?i nhi?u l?n trong n?m, có nh?ng bi?n ch?ng viêm tai gi?a, viêm thanh khí ph? qu?n, gây bi?n ch?ng ?nh h??ng ???ng th? nh? ng?ng th? khi ng?… Tuy ph?u thu?t c?t amidan không quá ph?c t?p nh?ng ph?i có ch? ??nh ch?t ch? và th?c hi?n ?úng ch? d?n. 

Cha m? c?n l?u ý gì ?? phòng b?nh viêm amidan cho con? ?? phòng viêm amidan cho tr?, cha m? hãy chú ý: 

- H?n ch? cho con ?n nh?ng ?? ?n l?nh 

- Không ?? con ti?p xúc môi tr??ng khói b?i, ô nhi?m, khói thu?c lá 

- V? sinh t?t m?i h?ng, r?ng mi?ng cho con 

- Gi? ?m c? th? cho tr? khi th?i ti?t chuy?n l?nh 

- Chú ý dinh d??ng t?t cho con 

Trên ?ây là nh?ng d?u hi?u nh?n bi?t cùng nh?ng cách ?i?u tr? và phòng tránh b?nh viêm amidan ? tr? 2 - 3 tu?i. N?u còn b?t kì th?c m?c nào v? b?nh viêm amidan, b?n ??c có th? liên h? tr?c ti?p chuyên khoa tai m?i h?ng b?nh vi?n An Vi?t qua hotline 1900 2838 ?? ???c các bác s? t? v?n mi?n phí.

Add a comment